27. จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชน”

ป่าชุมชน เป็นพื้นที่ป่าที่อนุญาตให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562) และมีเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านรอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาป่าไม้ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไป ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการป่าชุมชนทั้งสิ้น 15,355 หมู่บ้าน มีพื้นที่ป่ารวม 7,404,284 ไร่ 66 ตารางวา โดยภาคเหนือมีพื้นที่ป่าชุมชนมากที่สุด 4,812,634 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ 1,633,975 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา ภาคกลาง มีเนื้อที่ 665,688 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา และภาคใต้ มีเนื้อที่  291,984 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ตามลำดับ

ผลการอนุมัติโครงการป่าชุมชน พ.ศ. 2543-2562 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

ที่มา: กรมป่าไม้ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562